Home News Publications Resources Team Contact Photo Internal  
     
 

Book or book chapters

 • “Health Informatics Data Analysis: Methods and Examples”. Editors: Dong Xu, May Dongmei Wang, Fengfeng Zhou, Yunpeng Cai. Springer, 2017.
 • Morgan G.I. Langille, Fengfeng Zhou, Amber Fedynak, William W.L. Hsiao, Ying Xu, Fiona S.L. Brinkman, "Mobile genetic elements and their prediction", Chapter 5 in “Computational Methods for Understanding Bacterial and Archaeal Genomes”. Ying Xu and J Peter Gogarten (eds.), Imperial College Press, London, pp. 113-135, 2008.
 • Bin Song, Fengfeng Zhou, Guoliang Chen, "Algorithms for Loosely Constrained Multiple Sequence Alignment", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 3314 (CIS'2004), pp. 213-218, 2004.

Journal papers: 
* equal contribution, and # corresponding author. The supplementary materials and softwares may be found at the section Resources.

 1. Meiyu Duan, Lei Zhang, Yueying Wang, Yusi Fan, Shuai Liu, Qiong Yu, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “Computational pan-cancer characterization of model-based quantitative transcription regulations dysregulated in regional lymph node metastasis”. Accepted by Computers in Biology and Medicine, 2021.
 2. Shuai Liu, Zheng Chen, Huahui Zhou, Kunlin He, Meiyu Duan, Qichen Zheng, Pengcheng Xiong, Lan Huang, Qiong Yu, Guoxiong Su, Fengfeng Zhou#, “DiaMole: Mole Detection and Segmentation Software for Mobile Phone Skin Images”. Accepted by Journal of Healthcare Engineering, 2021.
 3. Sida Gao, Puli Wang, Yuming Feng, Xuchen Xie, Meiyu Duan, Yusi Fan, Shuai Liu, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “RIFS2D: A two-dimensional version of a randomly restarted incremental feature selection algorithm with an application for detecting low-ranked biomarkers”. Computers in Biology and Medicine, 133:104405, 2021.
 4. Daiguo Deng, Xiaowei Chen, Ruochi Zhang, Zengrong Lei, Xiaojian Wang#, Fengfeng Zhou#, “XGraphBoost: Extracting Graph Neural Network-Based Features for a Better Prediction of Molecular Properties”. Accepted by Journal of Chemical Information and Modeling, 2021.
 5. Fengfeng Zhou, Meiyu Duan, “Impacts of high-quality public data: Special issue on integrating public and in-house biomedical data”. Accepted by Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 2021.
 6. Xiangju Liu, Yu Zhang, Chunli Fu, Ruochi Zhang, Fengfeng Zhou#, “EnRank: An Ensemble Method to Detect Pulmonary Hypertension Biomarkers Based on Feature Selection and Machine Learning Models”. Frontiers in Genetics, 12:601, 2021.
 7. Tong Shao, Wenfang Wang, Meiyu Duan, Jiahui Pan, Zhuoyuan Xin, Baoyue Liu, Fengfeng Zhou, Guoqing Wang, “Application of Bayesian phylogenetic inference modelling for evolutionary genetic analysis and dynamic changes in 2019-nCoV”. Briefings in bioinformatics, 22(2): 896-904, 2021.
 8. Gancheng Zhu, Yuci Zhou, Fengfeng Zhou, Min Wu, Xiangping Zhan, Yingdong Si, Peng Wang, Jun Wang#, “Proactive Personality Measurement Using Item Response Theory and Social Media Text Mining”. Frontiers in Psychology, 2784, 2021.
 9. Jiahui Pan, Xizi Luo, Jiang Bian, Tong Shao, Chaoying Li, Tingting Zhao, Shiwei Zhang, Fengfeng Zhou, Guoqing Wang, “Identification of Genomic Islands in Synechococcus sp. WH8102 Using Genomic Barcode and Whole-Genome Microarray Analysis”. Current Bioinformatics, 16(1): 24-30, 2021.
 10. Yaoyao Sun, Yueying Wang, Rixin Li, Guojun Kang, Mingyuan Zhang, Xin Chen, Mengdi Jin, Yang Liu, Yang He, Xiaojing Zhu, Qi Kang, Fengfeng Zhou, Qiong Yu#, “ Surgical resection of primary tumor is associated with prolonged survival in low-grade pancreatic neuroendocrine tumors”. Clinics and research in hepatology and gastroenterology, 45(1): 101432, 2021.
 11. Xuechen Mu, Yueying Wang, Meiyu Duan, Shuai Liu, Fei Li, Xiuli Wang, Kai Zhang, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “A Novel Position-Specific Encoding Algorithm (SeqPose) of Nucleotide Sequences and Its Application for Detecting Enhancers”. International Journal of Molecular Sciences, 22(6):3079, 2021.
 12. Quewang Liu, Yueying Wang, Meiyu Duan, Yusi Fan, Xingyuan Pan, Shuai Liu, Qiong Yu, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “Females and Males Show Differences in Early-Stage Transcriptomic Biomarkers of Lung Adenocarcinoma and Lung Squamous Cell Carcinoma”. Diagnostics, 11:2(347), 2021.
 13. Yueying Wang, Shuai Liu, Zhao Wang, Yusi Fan, Jingxuan Huang, Lan Huang, Zhijun Li, Xinwei Li, Mengdi Jin, Qiong Yu#, Fengfeng Zhou#, “A Machine Learning-Based Investigation of Gender-Specific Prognosis of Lung Cancers”. Medicina, 57(2):99, 2021.
 14. Yuanyuan Han, Lan Huang#, Fengfeng Zhou#, “A dynamic recursive feature elimination framework (dRFE) to further refine a set of OMIC biomarkers”. Accepted by Bioinformatics, 2021.
 15. Shuai Liu, Han Li, Qichen Zheng, Lu Yang, Meiyu Duan, Xin Feng, Fei Li, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “Survival time prediction of breast cancer patients using feature selection algorithm Crystall”. IEEE Access, 9:24433-24445, 2021.
 16. Haishi Zhao, Lorenzo Bruzzone, Renchu Guan, Fengfeng Zhou, Chen Yang#, “Spectral-Spatial Genetic Algorithm-Based Unsupervised Band Selection for Hyperspectral Image Classification”. Accepted by IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021.
 17. Heyu Meng, Yueying Wang, Fengfeng Zhou, Jianjun Ruan, Meiyu Duan, Xue Wang, Qiong Yu, Ping Yang, Weiwei Chen, Fanbo Meng#, “Reduced Serum Zinc Ion Concentration Is Associated with Coronary Heart Disease”. Biological Trace Element Research, 1-10, 2021.
 18. Ruochi Zhang, Zhehao Guo, Yue Sun, Qi Lu, Zijian Xu, Zhaomin Yao, Meiyu Duan, Shuai Liu, Yanjiao Ren, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “COVID19XrayNet: A Two-Step Transfer Learning Model for the COVID-19 Detecting Problem Based on a Limited Number of Chest X-Ray Images”. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, 12(4): 555-565, 2020.
 19. Jinpu Cai, Yuyang Xu, Wen Zhang, Shiying Ding, Yuewei Sun, Jingyi Lyu, Meiyu Duan, Shuai Liu, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “A comprehensive comparison of residue-level methylation levels with the regression-based gene-level methylation estimations by ReGear”. Briefings in Bioinformatics, 22(4):bbaa253, 2021.
 20. Zhipeng Wei, Shiying Ding, Meiyu Duan, Shuai Liu, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “FeSTwo, a two-step feature selection algorithm based on feature engineering and sampling for the chronological age regression problem”. Computers in Biology and Medicine, 125: 104008, 2020.
 21. Jialiang Li, Zhaomin Yao, Meiyu Duan, Shuai Liu, Fei Li, Haiyang Zhu, Zhiqiang Xia, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “MuscNet, a Weighted Voting Model of Multi-Source Connectivity Networks to Predict Mild Cognitive Impairment Using Resting-State Functional MRI”. IEEE Access, 8: 174023-174031, 2020.
 22. Haochen Yao, Nan Zhang, Ruochi Zhang, Meiyu Duan, Tianqi Xie, Jiahui Pan, Ejun Peng, Juanjuan Huang, Yingli Zhang, Xiaoming Xu, Hong Xu#, Fengfeng Zhou#, Guoqing Wang#. “Severity Detection for the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patients Using a Machine Learning Model Based on the Blood and Urine Tests”. Frontiers in Cell and Developmental Biology,8:683, 2020.
 23. Meiyu Duan, Haoqiu Song, Chaoyu Wang, Jiaxin Zheng, Hui Xie, Yupeng He, Lan Huang, Fengfeng Zhou#. “Detection and Independent Validation of Model-Based Quantitative Transcriptional Regulation Relationships Altered in Lung Cancers”. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 8:582, 2020.
 24. Shuhan Yang, Bo Li, Yinda Zhang, Meiyu Duan, Shuai Liu, Yexian Zhang, Xin Feng, Renbo Tan, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “Selection of features for patient-independent detection of seizure events using scalp EEG signals”. Computers in Biology and Medicine, 119: 103671, 2020.
 25. Xin Feng, Xubing Hao, Ruoyao Shi, Zhiqiang Xia, Lan Huang, Qiong Yu#, Fengfeng Zhou#, “Detection and comparative analysis of methylomic biomarkers of rheumatoid arthritis”. Frontiers in Genetics, 11: 238, 2020.
 26. Xiaoqian Gao, Shuai Liu, Haoqiu Song, Xin Feng, Meiyu Duan, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “AgeGuess, a Methylomic Prediction Model for Human Ages”. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 8: 80, 2020
 27. Zheng Chen, Meng Pang, Zixin Zhao, Shuainan Li, Rui Miao, Yifan Zhang, Xiaoyue Feng, Xin Feng, Yexian Zhang, Meiyu Duan, Lan Huang, Fengfeng Zhou#, “Feature selection may improve deep neural networks for the bioinformatics problems”. Bioinformatics, 36(5): 1542-1552, 2020.
 28. Chao Feng, Shufen Liu, Hao Zhang, Renchu Guan, Dan Li, Fengfeng Zhou, Yanchun Liang, Xiaoyue Feng, “Dimension Reduction and Clustering Models for Single-Cell RNA Sequencing Data: A Comparative Study”. International Journal of Molecular Sciences, 21(6): 2181, 2020.
 29. Chenwei Lou, Jian Zhao, Ruoyao Shi, Qian Wang, Wenyang Zhou, Yubo Wang, Guoqing Wang#, Lan Huang, Xin Feng, Fengfeng Zhou#. “sefOri: selecting the best-engineered sequence features to predict DNA replication origins”. Bioinformatics, 36(1): 49-55, 2019.
 30. Yexian Zhang, Ruoyao Shi, Chaorong Chen, Meiyu Duan, Shuai Liu, Yanjiao Ren, Lan Huang, Xiaofeng Dai, Fengfeng Zhou#, “ELMO: An Efficient Logistic Regression-based Multi-Omic Integrated Analysis Method for Breast Cancer Intrinsic Subtypes”. IEEE Access, 8: 5121– 5130, 2019.
 31. Xiaofeng Dai, Rong Ma, Xijiang Zhao, Fengfeng Zhou#. “Epigenetic profiles capturing breast cancer stemness for triple negative breast cancer control”. Epigenomics,11(16): 1811-1825 2019.
 32. Merel C Postema, Daan Van Rooij, Evdokia Anagnostou, Celso Arango, Guillaume Auzias, Marlene Behrmann, Geraldo Busatto Filho, Sara Calderoni, Rosa Calvo, Eileen Daly, Christine Deruelle, Adriana Di Martino, Ilan Dinstein, Fabio Luis S Duran, Sarah Durston, Christine Ecker, Stefan Ehrlich, Damien Fair, Jennifer Fedor, Xin Feng, Jackie Fitzgerald, Dorothea L Floris, Christine M Freitag, Louise Gallagher, David C Glahn, Ilaria Gori, Shlomi Haar, Liesbeth Hoekstra, Neda Jahanshad, Maria Jalbrzikowski, Joost Janssen, Joseph A King, Xiang Zhen Kong, Luisa Lazaro, Jason P Lerch, Beatriz Luna, Mauricio M Martinho, Jane McGrath, Sarah E Medland, Filippo Muratori, Clodagh M Murphy, Declan GM Murphy, Kirsten O’Hearn, Bob Oranje, Mara Parellada, Olga Puig, Alessandra Retico, Pedro Rosa, Katya Rubia, Devon Shook, Margot J Taylor, Michela Tosetti, Gregory L Wallace, Fengfeng Zhou, Paul M Thompson, Simon E Fisher, Jan K Buitelaar, Clyde Francks. “Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets”. Nature Communications, 10(1): 1-12, 2019.
 33. Yexian Zhang, Chaorong Chen, Meiyu Duan, Shuai Liu, Lan Huang, Fengfeng Zhou#. “BioDog, biomarker detection for improving identification power of breast cancer histologic grade in methylomics”. Epigenomics, 11(15): 1717-1732, 2019.
 34. Xin Feng, Lelian Song, Shaofei Wang, Haoqiu Song, Hang Chen, Yuxuan Liu, Chenwei Lou, Jian Zhao, Quewang Liu, Yang Liu, Ruixue Zhao, Kai Xing, Sijie Li, Yunhe Yu, Zhenyu Liu, Chengyang Yin, Bing Han, Ye Du, Ruihao Xin, Lan Huang, Zhimin Fan, Fengfeng Zhou#. “Accurate Prediction of Neoadjuvant Chemotherapy Pathological Complete Remission (pCR) for the Four Sub-Types of Breast Cancer”. IEEE Access, 7: 134697-134706, 2019.
 35. Renxiang Zhu, Zhongyu Wang, Yifan Zhang, Bingxin Yu, Mingran Qi, Xin Feng, Chenjun Wu, Yuxuan Cui, Lan Huang, Fan Li, Fengfeng Zhou#. “Integrating Five Feature Types Extracted From Ultrasonograms to Improve the Prediction of Thyroid Papillary Carcinoma”. IEEE Access, 7: 101820-101828, 2019.
 36. Bingxin Yu, Zhongyu Wang, Renxiang Zhu, Xin Feng, Mingran Qi, Jialiang Li, Ruixue Zhao, Lan Huang, Ruihao Xin, Fan Li, Fengfeng Zhou#. “The transverse ultrasonogram of thyroid papillary carcinoma has a better prediction accuracy than the longitudinal one”. IEEE Access, 7: 100763-100770, 2019.
 37. Hao Zhang, Renchu Guan, Fengfeng Zhou, Yanchun Liang, Zhi-hui Zhan, Lan Huang, Xiaoyue Feng. “Deep Residual Convolutional Neural Network for Protein-Protein Interaction Extraction”. IEEE Access 7: 89354-89365, 2019.
 38. Xin Feng, Xubing Hao, Ruihao Xin, Xiaoqian Gao, Minge Liu, Fei Li, Yubo Wang, Ruoyao Shi, Shishun Zhao#, Fengfeng Zhou#. “Detecting Methylomic Biomarkers of Pediatric Autism in the Peripheral Blood Leukocytes”. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences,11(12): 237-246, 2019.
 39. Yan Wang, Sen Yang, Jing Zhao, Wei Du, Yanchun Liang, Cankun Wang, Fengfeng Zhou, Yuan Tian#, Qin Ma#. “Using Machine Learning to Measure Relatedness Between Genes: A Multi-Features Model”. Scientific Reports, 9(1):4192, 2019.
 40. Mingyang Jiang, Yanchun Liang, Zhili Pei, Xiye Wang, Fengfeng Zhou, Chengxi Wei, Xiaoyue Feng. “Diagnosis of Breast Hyperplasia and Evaluation of RuXian-I Based on Metabolomics Deep Belief Networks”. International Journal of Molecular Sciences, 20(11): 2620, 2019.
 41. Xin Feng, Jialiang Li, Han Li, Hang Chen, Fei Li, Quewang Liu, Zhu-Hong You, Fengfeng Zhou#. “Age is important for the early-stage detection of breast cancer on both transcriptomic and methylomic biomarkers”. Frontiers in Genetics, 10: 212, 2019.
 42. Kangning Li, Shangshang Wang, Chang Du, Yuxin Huang, Xin Feng#, Fengfeng Zhou#. “Accurate Fatigue Detection Based on Multiple Facial Morphological Features”. Accepted by Journal of Sensors, 2019.
 43. Wang, YB; You, ZH; Li, LP; Huang, DS; Fengfeng Zhou; Yang, S. "Improving Prediction of Self-interacting Proteins Using Stacked Sparse Auto-Encoder with PSSM profiles." International Journal of Biological Sciences 14.8(2018):983-991.
 44. Ruochi Zhang, Ruixue Zhao, Xinyang Zhao, Di Wu, Weiwei Zheng, Xin Feng#, Fengfeng Zhou#. “pyHIVE, a health-related image visualization and engineering system using Python”. BMC Bioinformatics, 19(1): 452, 2018.
 45. Xin Feng, Ruochi Zhang, Minge Liu, Quewang Liu, Fei Li, Zhenwei Yan, Fengfeng Zhou#. “An accurate regression of developmental stages for breast cancer based on transcriptomic biomarkers”. Biomarkers in Medicine, 13(1): 5-15, 2018.
 46. Xin Feng, Shaofei Wang, Quewang Liu, Han Li, Jiamei Liu, Cheng Xu, Weifeng Yang, Yayun Shu, Weiwei Zheng, Bingxin Yu, Mingran Qi, Wenyang Zhou, Fengfeng Zhou#. “Selecting Multiple Biomarker Subsets with Similarly Effective Binary Classification Performances”. Journal of Visualized Experiments (JoVE), 140: e57738, 2018.
 47. Lei Wang, Zhu-Hong You, De-shuang Huang, Fengfeng Zhou. “Combining High Speed ELM Learning with a Deep Convolutional Neural Network Feature Encoding for Predicting Protein-RNA Interactions”. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 17(3): 972-980, 2018.
 48. Renchu Guan, Xu Wang, Mary Qu Yang, Yu Zhang, Fengfeng Zhou, Chen Yang#, Yanchun Liang#. “Multi-label Deep Learning for Gene Function Annotation in Cancer Pathways”. Scientific Reports, 8(1): 267, 2018.
 49. Ruixue Zhao, Ruochi Zhang, Tongyu Tang, Xin Feng, Jialiang Li, Yue Liu, Renxiang Zhu, Guangze Wang, Kangning Li, Wenyang Zhou, Yunfei Yang, Yuzhao Wang, Yuanjie Ba, Jiaojiao Zhang, Yang Liu, Fengfeng Zhou#. “TriZ-a rotation-tolerant image feature and its application in endoscope-based disease diagnosis”. Computers in Biology and Medicine, 99: 182-190, 2018.
 50. Yinda Zhang*, Shuhan Yang*, Yang Liu, Yexian Zhang, Bingfeng Han and Fengfeng Zhou#. “Integration of 24 Feature Types to Accurately Detect and Predict Seizures Using Scalp EEG Signals”. Sensors, 18(5): 1372, 2018.
 51. Yanjiao Ren, Xin Feng, Xin Xia, Yexian Zhang, Wenniu Zhang, Jing Su, Zhongyu Wang, Ying Xu#, and Fengfeng Zhou#. “Gender specificity improves the early-stage detection of clear cell renal cell carcinoma based on methylomic biomarkers”. Biomarkers in Medicine, 12(6): 607-618, 2018.
 52. Yanjiao Ren, Shishun Zhao, Dandan Jiang, Xin Feng, Yexian Zhang, Zhipeng Wei, Zhongyu Wang, Wenniu Zhang, Qing F. Zhou 3, Yong Li, Hanxu Hou, Ying Xu#, Fengfeng Zhou#. “Proteomic biomarkers for lung cancer progression”. Biomarkers in Medicine, 12(3): 205-215, 2018.
 53. Cheng Xu, Jiamei Liu, Weifeng Yang, Yayun Shu, Zhipeng Wei, Weiwei Zheng, Xin Feng, and Fengfeng Zhou#. “An OMIC biomarker detection algorithm TriVote and its application in methylomic biomarker detection”. Epigenomics, 10(4): 335-347, 2018.
 54. van Rooij D, Anagnostou E, …, Fengfeng Zhou, Buitelaar JK1. “Cortical and Subcortical Brain Morphometry Differences Between Patients With Autism Spectrum Disorder and Healthy Individuals Across the Lifespan: Results From the ENIGMA ASD Working Group”. American Journal of Psychiatry, 175(4): 359-369, 2017.
 55. Yuting Ye, Ruochi Zhang, Weiwei Zheng, Shuai Liu, Fengfeng Zhou#. “RIFS: a randomly restarted incremental feature selection algorithm”. Scientific Reports, 7(1):13013, 2017.
 56. Jiamei Liu, Cheng Xu, Weifeng Yang, Yayun Shu, Weiwei Zheng, Fengfeng Zhou#. “Multiple similarly-well solutions exist for biomedical feature selection and classification problems”. Scientific Reports, 7(1):12830, 2017.
 57. Ruiquan Ge, Guoqin Mai, R Zhang, X Wu, Q Wu, Fengfeng Zhou#. “MUSTv2: An Improved De Novo Detection Program for Recently Active Miniature Inverted Repeat Transposable Elements (MITEs)”. Journal of Integrative Bioinformatics, 14(3): jib.2017.14, 2017.
 58. Pu Wang, Ruiquan Ge, Xuan Xiao, Yunpeng Cai, Guoqing Wang, Fengfeng Zhou#. “Rectified-Linear-Unit-Based Deep Learning for Biomedical Multi-label Data”. Interdisciplinary Sciences – Computational Life Sciences, 9: 419–422, 2017.
 59. Yan Xu, Li Li, Jun Ding, Ling-Yun Wu, Guoqin Mai, Fengfeng Zhou#. “Gly-PseAAC: Identifying protein lysine glycation through sequences”. Gene, 602: 1-7, 2017.
 60. Pu Wang, Ruiquan Ge, Xuan Xiao, Manli Zhou, Fengfeng Zhou#. “hMuLab: a Biomedical Hybrid MUlti-LABel Classifier Based on Multiple Linear Regression”.  IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 14(5):1173-1180, 2017.
 61. Yu Wang, Yaonan Zhang, Zhaomin Yao, Ruixue Zhao, Fengfeng Zhou#. “Machine learning based detection of age-related macular degeneration (AMD) and diabetic macular edema (DME) from optical coherence tomography (OCT) images”. BioMedical Optics Express, 7 (12): 4928-4940, 2016.
 62. Ruiquan Ge, Guoqin Mai, Pu Wang, Manli Zhou, Youxi Luo, Yunpeng Cai, Fengfeng Zhou#. “CRISPRdigger: detecting CRISPRs with better direct repeat annotations”. Scientific Reports, 6: 32942, 2016.
 63. Dongli Ma, Shan Zhong, Xiaorong Liu, Huirong Mai, Guoqin Mai, Cheng Xu, Fengfeng Zhou#. “CD3D and PRKCQ work together to discriminate between B-cell and T-cell acute lymphoblastic leukemia”. Computers in Biology and Medicine, 77: 16-22, 2016.
 64. Guoqin Mai, Ruiquan Ge, Guoquan Sun, Qinghan Meng, Fengfeng Zhou#. “A comprehensive curation shows the dynamic evolutionary patterns of prokaryotic CRISPRs”. BioMed Research International, 2016: 7237053, 2016.
 65. Ruiquan Ge, Manli Zhou, Youxi Luo, Qinghan Meng, Guoqin Mai, Dongli Ma, Guoqing Wang, Fengfeng Zhou#. "McTwo: a two-step feature selection algorithm based on maximal information coefficient ". BMC Bioinformatics 17: 142, 2016.
 66. Miaomiao Zhao, Yunpeng Cai, Jiankui He, Guanyu Wang, Dongqing Wei, Yanjie Wei, Caiwan Zhang, Fengfeng Zhou#. “Personalized clinical data screening: Special issue on health informatics”. Computers in Biology and Medicine, 61: 161-162, 2015.
 67. Bin Liu, Jikui Liu, Guoqing Wang, Fan Li, Yang Zheng, Fengfeng Zhou#. "A Novel Electrocardiogram Parameterization Algorithm and its Application in Myocardial Infarction Detection". Computers in Biology and Medicine 61: 178-184, 2015.
 68. Miaomiao Zhao, Zhao Zhang, Guoqin Mai, Youxi Luo, Fengfeng Zhou#. "jEcho: an Evolved weight vector to CHaracterize the protein's post-translational modification mOtifs". Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, 7:194-199, 2015.
 69. Wei Du, Zhongbo Cao, Yan Wang, Fengfeng Zhou, Wei Pang, Xin Chen, Yuan Tian, Yanchun Liang. “Specific Biomarkers: Detection of Cancer Biomarkers Through High-Throughput Transcriptomics Data”. Cognitive Computation 7 (6), 652-666, 2015.
 70. Manli Zhou*, Youxi Luo*, Guoquan Sun, Guoqin Mai, Fengfeng Zhou#. "Constraint Programming based Biomarker Optimization". BioMed Research International, 910515, 2015.
 71. Zhao Zhang*, Miaomiao Zhao*, Guoqin Mai, Youxi Luo, Ze Wang, Fengfeng Zhou#. "Evolutionary optimization of transcription factor binding motif detection". Advances in Experimental Medicine and Biology, 827: 261-274, 2015.
 72. Jiao Xie, Fengfeng Zhou, Guangyu Xu, Guoqin Mai, Jie Hu, Guoqing Wang, Fan Li. “Genome-wide screening of pathogenicity islands in Mycobacterium tuberculosis based on the genomic barcode visualization”. Molecular Biology Reports 41(9):5883-5889, 2014.
 73. Weihua Pan, Yanan Zhao, Yun Xu# and Fengfeng Zhou#. "WinHAP2: an extremely fast haplotype phasing program for long genotype sequences". BMC Bioinformatics 15(1):164, 2014.
 74. Bin Liu, Xiaotian Zhang, Honglan Huang, Ying Zhang, Fengfeng Zhou#, Guoqing Wang#. "A novel molecular typing method of Mycobacteria based on DNA barcoding visualization". Journal of Clinical Bioinformatics 4 (1), 4, 2014.
 75. Pi Guo*, Youxi Luo*, Guoqin Mai, Ming Zhang, Guoqing Wang#, Miaomiao Zhao, Liming Gao, Fan Li, Fengfeng Zhou#. "Gene Expression Profile based Classification Models of Psoriasis". Genomics, 103 (1), 48-55, 2014.
 76. Adi L. Tarca, Mario Lauria, Michael Unger, Erhan Bilal, Stephanie Boue, Kushal Kumar Dey, Julia Hoeng, Heinz Koeppl, Florian Martin, Pablo Meyer, Preetam Nandy, Raquel Norel, Manuel Peitsch, Jeremy J. Rice, Roberto Romero, Gustavo Stolovitzky, Marja Talikka, Yang Xiang, Christoph Zechner and IMPROVER DSC Collaborators. "Strengths and limitations of microarray-based phenotype prediction: lessons learned from the IMPROVER Diagnostic Signature Challenge". Bioinformatics 29(22), 2892-2899, 2013.
 77. Meixue Yang, Bin Liu, Fan Li, Guoqing Wang#, Fengfeng Zhou#. "Normalizing electrocardiograms of both healthy persons and cardiovascular disease patients for biometric authentication". PLoS ONE, 8 (8), e71523, 2013.
 78. Qilin Ma, Youxi Luo, Pi Guo, Gan Gao, Meixue Yang, Fengfeng Zhou#. “Clinical effects of Xinmailong therapy in patients with chronic heart failure”. International Journal of Medical Sciences, 10(5):624-633, 2013.
 79. Gaurav Sablok, XianMing Wu, Kinshuk Chandra Nayak, Jimmy Kuo, Vesselin Baev, Fengfeng Zhou. “Combinational effect of mutational bias and translational selection for translation efficiency in tomato (Solanum lycopersicum) cv. Micro-Tom”. Genomics, 101(5):290-295, 2013.
 80. Kaishi Li, Meixue Yang, Gaurav Sablok, Jianping Fan#, Fengfeng Zhou#. “Screening features to improve the class prediction of acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome”, Gene, 512:348-354, 2013.
 81. Yun Xu#, Wenhua Cheng, Pengyu Nie, Fengfeng Zhou#. “WinHAP: an Efficient Haplotype Phasing Algorithm based on Scalable Sliding Windows”. PLoS ONE, 7(8):e43163, 2012.
 82. Fengfeng Zhou*, Qin Ma*, Guojun Li, Ying Xu. “QServer: A Biclustering Server for Prediction and Assessment of Co-Expressed Gene Clusters”, PLoS ONE 7(3):e32660, 2012.
 83. Guoqing Wang, Fengfeng Zhou, Victor Olman, Yingying Su, Ying Xu, Fan Li, “Computational prediction and experimental validation of novel markers for detection of STEC O157:H7”, World Journal of Gastroenterology, 17(14):1910-1914, 2011.
 84. Phuongan Dam, Irina Kataeva, Sung-Jae Yang, Fengfeng Zhou, Yanbin Yin, Wenchi Chou, Farris L., Poole II, Janet Westpheling, Robert Hettich, Richard Giannone, Derrick L. Lewis, Robert Kelly, Harry J. Gilbert, Bernard Henrissat, Ying Xu and Michael W.W. Adams, "Insights into Plant Biomass Conversion from the Genome of the Anaerobic Thermophilic Bacterium Caldicellulosiruptor bescii DSM 6725", Nucleic Acids Research, 2011 39(8):3240-3254.
 85. Fengfeng Zhou, Ying Xu, “cBar: a computer program to distinguish plasmid-derived from chromosome-derived sequence fragments in metagenomics data”, Bioinformatics 2010 26: 2051-2052.
 86. Guoqing Wang, Fengfeng Zhou, Victor Olman, Fan Li, Ying Xu, “Prediction of pathogenicity islands in enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 using genomic barcodes”, FEBS Letters 2010 584(1):194-198.
 87. Fengfeng Zhou, Huiling Chen, Ying Xu, "GASdb: a large-scale and comparative exploration database of glycosyl hydrolysis systems", BMC Microbiology 2010 10:69.
 88. Fengfeng Zhou and Ying Xu, "Large scale analyses of glycosylation in cellulases", Genomics, Proteomics & Bioinformatics 2009 7(4):194-199.
 89. Fenglou Mao, Yanbin Yin, Fengfeng Zhou, Wen-Chi Chou, Chan Zhou, Huiling Chen, Ying Xu, "pDAWG: An Integrated Database for Plant Cell Wall Genes", BioEnergy Research 2009 2(4):209-216.
 90. Thao Tran, Fengfeng Zhou, Sarah Marshburn, Mark Stead, Sidney Kushner, and Ying Xu, "De novo computational prediction of non-coding RNA genes in prokaryotic genomes", Bioinformatics 2009 25(22):2897-2905.
 91. Irina A Kataeva, Sung-Jae Yang, Phuongan Dam, Farris L Poole II, Yanbin Yin, Fengfeng Zhou, Wen-chi Chou, Ying Xu, Lynne Goodwin, David R Sims, John C Detter, Loren J Hausser, Janet Westpheling and Michael WW Adams, " Genome Sequence of the Anaerobic, Thermophilic, and Cellulolytic Bacterium "Anaerocellum thermophilum" DSM 6725", Journal of Bacteriology 2009 191:3760-3761.
 92. Yong Chen*, Fengfeng Zhou*, Guojun Li, and Ying Xu, " MUST: A system for identification of miniature inverted-repeat transposable elements and applications to Anabaena variabilis and Haloquadratum walsbyi", Gene 2009 436:1-7.
 93. Bin Liu, Fengfeng Zhou, Suijie Wu, Ying Xu and Xiaobo Zhang, "Genomic and Proteomic Characterization of a Thermophilic Geobacillus Bacteriophage GBSV1", Research in Microbiology 2009 160:166-171.
 94. Chan Zhou, Fengfeng Zhou, Ying Xu, "Comparative analyses of distributions and functions of Z-DNA in Arabidopsis and rice", Genomics 2009 93:383-391.
 95. Fengfeng Zhou, Ying Xu, “RepPop: a database for repetitive elements in Populus trichocarpa”, BMC Genomics 2009 10:14.
 96. Fengfeng Zhou*, Victor Olman*, Ying Xu, “Barcodes for Genomes and Applications”, BMC Bioinformatics 2008 9:546.
 97. Yong Chen*, Fengfeng Zhou*, Guojun Li, and Ying Xu, "A recently active miniature inverted-repeat transposable element, Chunjie, inserted into an operon without disturbing the operon structure in Geobacter uraniireducens Rf4", Genetics 2008 179: 2291-2297.
 98. Fengfeng Zhou, Victor Olman, Ying Xu, "Insertion Sequences show diverse recent activities in Cyanobacteria and Archaea", BMC Genomics, 2008 9:36.
 99. Fengfeng Zhou, Thao Tran, Ying Xu, "Nezha, a novel active miniature inverted-repeat transposable element in cyanobacteria", Biochemical and Biophysical Research Communications 2008 365(4):790-794.
 100. Fengfeng Zhou*, Yu Xue*, Xuebiao Yao, Ying Xu, "A general user interface for prediction servers of proteins'; post-translational modification sites ", Nature Protocols 2006 1(3):1318-1321.
 101. Yu Xue*, Fengfeng Zhou*, Chuanhai Fu, Ying Xu, Xuebiao Yao, "SUMOsp: a web server for sumoylation site prediction", Nucleic Acids Research 2006 34:W254-W257.
 102. Fengfeng Zhou*, Yu Xue*, Xuebiao Yao, Ying Xu, "CSS-Palm: Palmitoylation Site Prediction with a Clustering and Scoring Strategy (CSS)", Bioinformatics 2006 22(7):894-896.
 103. Fengfeng Zhou*, Yu Xue*, Hualei Lu, Guoliang Chen, Xuebiao Yao, "A genome-wide analysis of sumoylation-related biological processes and functions in human nucleus", FEBS Letters 2005 579: 3369-3375.
 104. Yu Xue*, Fengfeng Zhou*, Minjie Zhu, Kashif Ahmed, Guoliang Chen, Xuebiao Yao, "GPS: A comprehensive www server for phosphorylation sites prediction", Nucleic Acids Research 2005 33: W184-W187.
 105. Zuozhou Chen, Chenghai Xue, Sheng Zhu, Fengfeng Zhou, Xuefeng Bruce Ling, Guoping Liu, Liangbiao Chen, "GoPipe: Streamlined Gene Ontology Annotation for Batch Anonymous Sequences with Statistics", Progress in Biochemistry and Biophysics 2005 32:187-191. 
 106. Fengfeng Zhou, Yinlong Xu, Guoliang Chen, "No-wait Scheduling in Single-hop Multi-channel LANs", Information Processing Letters 2005 93:19-24. 
 107. Fengfeng Zhou*, Yu Xue*, Guoliang Chen, Xuebiao Yao, "GPS: A Novel Group-based Phosphorylation Predicting and Scoring Method", Biochemical and Biophysical Research Communications 2004 325:1443-1448.
 108. Fengfeng Zhou, Guoliang Chen, Yinlong Xu, J. Gu, "Minimizing ADMs on WDM Directed Fiber Trees", J. Comput. Sci. & Technol. 2003 18(6):725-731.

 

 
     
 
© Fengfeng Zhou, Health Informatics Lab, College of Computer Science and Technology, Jilin University.
Last update: March 3, 2022.